Wrocław, 18 kwietnia 2023

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

INTER GROUP SKIBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Czesława Klimasa 41C/11

50-515 Wrocław

NIP 8992800586

Osoba do kontaktu

Eliza Trzmiel
mail: eliza@inter-group.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tytuł: zakup, transport, instalacja i uruchomienie nowych środków trwałych (rok produkcji 2022 lub 2023) tworzących linię technologiczną do produkcji i konfekcjonowania pilników

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA

Kategoria przedmiotu zamówienia:

Dostawa

Podkategoria:

Dostawy inne

Okres gwarancji:

24 miesiące (wymagane minimum)

Opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport, instalacja i uruchomienie nowych środków trwałych:

 1. Automatycznej maszyny do klejenia pianki
 2. Automatycznej linii do sortowania i przygotowania pilników

Wymagana parametryzacja:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do postępowania

Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Kod CPV:

42640000-4 Obrabiarki do obróbki tworzyw twardych, z wyjątkiem metalu

42800000-4 Maszyny do produkcji papieru i tektury

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42921300-1 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego

42921320-7 Maszyny do pakowania zbiorczego

42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta jest składana w nieprzekraczalnym terminie składania ofert w następujący sposób:

w formie pisemnej w zamkniętej kopercie osobiście, kurierem lub drogą pocztową na adres:

 1. INTER GROUP SKIBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  ul. Czesława Klimasa 41C/11

  50-515 Wrocław

 2. w formie elektronicznej w wiadomości mailowej na adres: eliza@inter-group.eu

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym ze wzorem dołączonym do niniejszego zapytania – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego lub zawierać wszystkie informacje podane we wzorze wraz z oświadczeniami o braku powiązań osobowo-kapitałowych.

 1. Oferta winna być podpisania zgodnie z zasadą reprezentacji.

 2. Oferta powinna zostać złożona w PLN, podana w wartości netto. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego opublikowanie wyników postępowania.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 7. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru sprzedawcy a sprzedawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd., powinno być parafowane przez Oferenta, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

 1. W przypadku dostarczenia oferty drogą pocztową lub osobiście do siedziby firmy Zamawiającego, opakowanie oferty powinno być oznaczona nazwą i adresem Oferenta oraz opisane:

Oferta na linię technologiczną do produkcji i konfekcjonowana pilników.
Nie otwierać przed dniem: 26 kwietnia 2023

 1. Oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami lub wydruku maili z ofertami w formie załączników lub pobrania ofert z portalu Bazy konkurencyjności, we wskazanym terminie i miejscu. Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa.

 1. Załączniki, które zostaną dołączone do oferty, jak również korespondencja dotycząca oferty powinny być prowadzone w języku polskim lub angielskim. W przypadku załączeniu dokumentów w innym języku obcym muszą zostać obligatoryjnie przetłumaczone na język polski. Koszt ewentualnego tłumaczenia ponosi Oferent.

 2. Sprzedający związany jest swoją ofertą w ciągu 60 dni, liczonych od terminu zakończenia składania ofert,

wyszczególnionego powyżej.

 1. Zamawiający nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych.

TERMINY

Termin składania ofert:

25 kwietnia 2023


Planowany termin podpisania umowy:

kwiecień-maj 2023


Termin wykonania umowy:

30 września 2023

OPIS

Informacje dodatkowe dotyczące przeprowadzenia zamówienia:

 1. Zamówienie będzie udzielone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

 2. Zamawiający dokona wyboru jednej, najkorzystniejszej oferty.

 3. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej lub elektronicznej (wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

 4. Niniejsze postępowanie ofertowe ma charakter jednoetapowy.

 5. Warunki płatności zostaną doprecyzowane w umowie

 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 7. Dopuszcza się płatności częściowe

WARUNKI

Wymaganie 1: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis wymagania:

W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi gwarantującymi realizację umowy;

 5. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia.

Wymaganie 2: Dodatkowe warunki udziału

Opis wymagania:

Warunkami udziału w postępowaniu jest:

a. brak powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym,

b. zgoda na zawarcie w umowie z Zamawiającym kar umownych dotyczących np. nieterminowego dostarczenia przedmiotu zamówienia, dostarczenia niepełnego zamówienia lub niezrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie sprecyzowanym w niniejszym zamówieniu.


Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym punkcie warunk
ów skutkować będzie wykluczeniem Sprzedającego z postępowania oraz odrzuceniem jego oferty. Ofertę sprzedającego wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Warunek będzie weryfikowany poprzez formułę spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w ofercie.

Wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega, że jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji, może zaprosić oferenta do negocjacji warunków inwestycji lub zadecydować o braku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego.

Wymaganie 3: Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis wymagania:

Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Kryterium cenowe: TAK

Opis:

Oferta z najniższą ceną netto wyrażona w PLN otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałym zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie z wzorem:

Gdzie c stanowi wartość punktową, przyznaną ofercie badanej

POZOSTAŁE

Warunki zmiany umowy:

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  2. Istotne zmiany Umowy w stosunku do treści oferty mogą być dokonywane w przypadkach:

   1. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

   2. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

   3. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

d. gdy zaistnieje konieczność aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia;

e. wystąpienia innych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć;

f. w pozostałych przypadkach uzgodnionych i uwzględnionych w Umowie podpisanej z wybranym Oferentem.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.) zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej.

 2. Zamawiający informuje, że dane osobowe których mowa w poprzednim akapicie przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności: przeprowadzenie postępowania w formule Zapytanie Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu dostawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego RP.

 

Załącznik 1 – ABA_ZAŁ NR 1_FORM_OFERTOWY_2023_04_18
Załącznik 2 – ABA_ZAŁ NR 2_SPECYFIKACJA_2023_04_18

 

Protokół z wyboru oferenta – PDF

Twój koszyk ()